Ouderbijdrage De Ark


Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar. De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan een sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten, schoolreisje en sportdag. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt €60,- per kind. Van dit geld worden diverse zaken betaald die niet uit de onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden. Te denken valt daarbij aan het schoolreisje, schoolkamp, vieringen met Sinterklaas, Kerst en Pasen. Voor de kinderen van groep 7 en groep 8 komt hier €50,- extra bij in verband met het schoolkamp.

De school werkt met een automatische incasso voor het innen van de ouderbijdrage. U krijgt aan het begin van het schooljaar een formulier waarop u kunt aangeven hoe u de ouderbijdrage geïncasseerd wilt hebben. Komt uw kind later op school of verlaat het de school gaandeweg het schooljaar, dan wordt er een gedeelte van de bijdrage gevraagd c.q. terugbetaald.
Brief Ouderbijdrage 2016/2017 »
Overeenkomst Ouderbijdrage 2015/2016 »

Let wel, de ouderbijdrage wordt op een apart rekeningnummer overgemaakt:
IBAN rekeningnummer: NL07 ABNA 0466759002
t.n.v. St. Prisma MR De Ark te Almere
o.v.v. naam kind(eren) + groep(en) + schooljaar (2016-2017)

Aan het einde van het schooljaar wordt op basis van de begroting de ouderbijdrage voor het aankomend jaar vastgesteld door de MR. In de eerste maandbrief van het jaar kunt u terugvinden hoe hoog het bedrag is van de ouderbijdrage. Zo kunt u na 1 oktober ook het financiële jaarverslag van het voorgaande jaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar terugvinden op onze website.
Financiële jaarverslag 2014-2015 »
Begroting 2015/2016 »