Klachtenregeling


Ten eerste willen we u zeggen dat wanneer u ergens mee zit, een klacht heeft of ontevreden bent over een situatie, u daar dan niet mee moet blijven lopen: kom naar de leerkracht of directie.  We kunnen dan samen proberen een oplossing te bedenken zodat de klacht opgelost wordt.  br />
Op 1 augustus 1998 is in het onderwijs de zogenaamde Kwaliteitswet ingevoerd. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (= het bestuur) en het personeel. Dit noemen wij het klachtrecht. Het klacht­recht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is echter wel aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de Klachtenregeling, die is opgesteld met instemming van de mede­zeggenschapsraad. Op school ligt de Klachtenregeling bij de directie ter inzage. Hebt u vragen over de Klachtenregeling, of weet u niet bij wie u uw klacht kwijt kunt, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op onze school (op dit moment vacature)

De contactpersoon is door het bestuur benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. Zij is tot geheimhouding verplicht en zal u doorver­wijzen naar het juiste adres. Bedenkt u wel dat een anonieme klacht nooit in behan­deling wordt genomen.

Onveranderd blijft het zo dat u een klacht allereerst moet bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor uw klacht. Dat kan een groepsleraar zijn, maar ook de directeur.

Bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van uw school of bij de Landelijke Klachtencommissie. In de Klachtenregeling staat vermeld waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld. Wij hopen uiteraard dat u, nu en in de toekomst, weinig reden zult hebben om van uw klachtrecht gebruik te maken.

Adressen

Vertrouwenspersoon
Coördinator ongewenste omgangsvormen.
GGD Flevoland
Noorderwagenstraat 2
8223AM Lelystad
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
Tel: 0320-276211
Fax: 0320-276295

Personeelsfunctionaris: Jodi Liefhebber
Secretaresse: Heleen Schuijl
L. Armstrongweg 120
1311 RL Almere
Tel 036 5346300
Fax 036 5345900

Bevoegd gezag
College van Bestuur Stichting Prisma
Postbus 10149
1301 AC Almere