MR De Ark


Wat is een MR?
MR staat voor Medezeggenschapsraad. De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. De MR is een orgaan voor inspraak.

Wat doet de MR?
De MR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten in de school. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bovendien heeft de MR alvorens het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

Concreter?
Onderwerpen waar de MR over meedenkt of meebeslist zijn bijvoorbeeld hoogte en de besteding van de ouderbijdragen, het schoolplan, de doelstellingen, de vakanties, sollicitaties, of de kwaliteit van onderwijs of zorg.

Hoe is de MR opgebouwd?
De MR bestaat uit 2 geledingen: personeel van de school en ouders van de leerlingen van de school. Tevens kan de MR een adviserend lid hebben.

Wat betekent dat voor u?
Hebben jullie een voorstel, suggestie of opmerking over het beleid van de school? Neem dan eens contact op met één van de MR leden aangezien de MR graag alle ouders zoveel mogelijk wil betrekken bij zijn activiteiten.

Wie zitten in de MR?
Dit schooljaar zitten de volgende mensen in de MR van de Ark:

Mirjam Schipper (MR-o) -  voorzitter
Niels van Lingen (MR-o)
Hellen van der Sluijs (MR-p) - secretaris
Eirin Hazeweijer (MR-p)
Ruth Sances (Directeur) - adviserend lid

Voor vragen is de MR ook bereikbaar via dit mailadres: mr@ark-almere.nl
En de penningmeester: penningmeester@ark-almere.nl

Reglement MR »
Reglement GMR »